Kiểm tra thời hạn ten Fer của bạn

  • 1Chọn quốc gia đăng ký xe
  • 2Điền vào biển số xe
  • 3Hãy nhấp vào KIỂM TRA
Nhập số biển số xe không có dấu cách hoặc dấu gạch ngang

Bạn phải có sự đồng ý của chủ sở hữu hoặc người điều khiển phương tiện trước khi bạn thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của tem Fer. Nếu không, bạn sẽ vi phạm pháp luật.